Journalistfondens syfte – behörighet att söka

Foto: Kristian Pohl

Stiftelsen Journalistfonden för vidareutbildning har till ändamål att genom stipendier underlätta för yrkesverksamma journalister att vidareutbilda sig inom något ämnesområde som är av betydelse för deras yrkesutövning.
Journalistfonden kan enligt sina stadgar även ge "bidrag till journalist för vetenskaplig forskning inom ämnet journalistik".

BEHÖRIGHET
Behörig att söka är den journalist – anställd eller frilans – som:
• Har arbetat minst fyra år i yrket utöver eventuell praktik i samband med grundutbildningen.
• Arbetar för svenskspråkiga medier eller medier med annan svensk koppling.
• Arbetar inom eller med medier som faller under TF (Tryckfrihetsförordningen) respektive YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen) och har ansvarig utgivare.


KRITERIER FÖR BEDÖMNING
Vid valet av stipendiater försöker styrelsen väga in nedanstående kriterier, där den första är den överlägset tyngsta.

• Ansökningens kvalitet och argumentation,
d v s vad de sökande säger sig vilja uppnå och hur de uttrycker detta
• Tidigare stipendier
• År i yrket
• Möjligheter att publicera sig
• Fördelning på olika redaktioner/frilansar
• Geografisk spridning
• Genus

Stipendiaterna utses av Journalistfondens styrelse i vilken ingår företrädare för Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen, Pressinstitutet* och Publicistklubben.

Stipendium kan sökas först sedan det har utlysts. Den som söker stipendium får personligen besked om vilka stipendiater styrelsen har utsett.

Stipendier enligt personlig studieplan täcker inte lönebortfall eller t ex kostnader för permanentbostad i samband med stipendieresa. Mer information om detta i stipendiebeskrivningen.

Journalistfondens stipendier är skattefria.

För ytterligare upplysningar, kontakta Nina Hjelmgren, sekreterare i Journalistfonden.


*) Föreningen Pressinstitutets fortbildningsverksamhet är nedlagd men föreningen existerar fortfarande.


Tipsa någon om den här sidan: