Foto: Johanna Cervenka

Vidareutbildning enligt personlig studieplan

STIPENDIUM 2024

Vad behöver du lära dig för att bli en ännu bättre journalist? Lägg upp din egen studieplan och fortbilda dig inom ditt favoritämne. Omkring 15 stipendier delas ut.

Vidareutbildningen kan förläggas till skola, institut eller lärosäte och kan även genomföras enligt en studieplan som den sökande själv upprättar och redovisar i sin ansökan. Den planerade vidareutbildningen kan genomföras både i Sverige och utomlands.

Journalistfondens stadgar ger exempel på ämnesområden för vidareutbildning enligt personlig studieplan: journalistik, samhällskunskap i vidaste mening, national-, företags- eller internationell ekonomi, språk och u-landsproblematik.

De senaste tre åren har beviljade stipendiebelopp legat mellan ca 1 000 och 50 000.

Stipendiet skall användas senast under 2026 om inte skriftlig överenskommelse träffas om annat.

Stipendium utbetalas tidigast en månad innan det ska användas och kan endast sökas om stipendiet är genomförbart.

ANSÖKAN
Journalistfondens stipendier kan endast sökas via ansökningssidan på vår webbplats, klicka här. Utöver vissa personuppgifter består ansökan av fyra delar:

Sammanfattande motivering – som utgörs av kortfattade svar (max 300 tecken) på följande frågor:
  1. Vad räknar du med att lära dig?
  2. Vilken nytta skulle du ha av de nya kunskaperna i ditt arbete som journalist?
  3. Hur skulle du praktiskt se till att de nya kunskaperna kommer journalistiken till del?
Planerad vidareutbildning – beskriv i detalj vilken slags utbildning du planerar, hur, var och när den ska genomföras.

Utförlig motivering – skriv utförligt om ditt behov av vidareutbildning. Minimum 1 500 tecken. (De som beviljas stipendier har nästan alltid skrivit utförliga, genomarbetade motiveringar.)

Kostnadskalkyl – ska vara specificerad och i svenska kronor. Observera att du inte får stipendium för förlorad arbetsinkomst (se mer information nedan).

Ofullständiga ansökningar behandlas inte av styrelsen.

Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

VAD KAN STIPENDIET TÄCKA?
Stipendieberättigade kostnader kan vara: kursavgifter, litteratur, resor, hotell, viss fördyring av uppehället vid boende på annan ort och liknande. Men inte inköp av dator, kamera, mobiltelefon eller liknande.
Stipendiet täcker inte förlorad arbetsinkomst eller allmänna levnadsomkostnader och kan inte ersätta lön eller studiemedel. Hyra för ordinarie bostad eller förskoleavgifter kan exempelvis inte anges som stipendieberättigad kostnad.

VEM KAN SÖKA?
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen och arbetar för media med ansvarig utgivare.

STIPENDIERAPPORT
Den som tilldelas stipendium är skyldig att lämna en rapport till Journalistfonden när vidareutbildningen har genomförts. I rapporten, som kan vara kortfattad, ska ingå dels svar om utbildningen blev enligt de tre frågor du besvarar i ansökan, dels en kostnadsredovisning som visar utfallet av kostnadskalkylen din ansökan baseras på.

Uteblir stipendierapporten kan Journalistfonden fordra att stipendiaten återbetalar tilldelat stipendiebelopp. Felaktiga uppgifter i ansökan kan också vara grund för krav på återbetalning.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Senast tisdag 6 augusti 2024 ska ansökan om stipendium vara avsänd. Efter styrelsemötet planerat till den 3 september 2024 skickar Journalistfonden antagningsbesked till dem som beviljats stipendium. Namnen offentliggörs via Journalistfondens hemsida, Journalistfondens fb- och LinkedIn, vi skickar även listan till tidningen Journalisten.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Nina Hjelmgren, Journalistfondens verksamhetsledare.
0706 026410

Ansök till Vidareutbildning enligt personig studieplan 2024 här


Tipsa någon om den här sidan: