Foto: Kristian Pohl

Personlig studieplan 2021

Lägg upp din egen studieplan och fortbilda dig inom ditt favoritämne. Vad vill du studera för att bli en ännu bättre journalist? Omkring 15 stipendier.

Journalistfondens stadgar ger exempel på ämnesområden för vidareutbildning enligt personlig studieplan: journalistik, samhällskunskap i vidaste mening, national-, företags- eller internationell ekonomi, språk och u-landsproblematik.
Vidareutbildningen kan förläggas till utbildningsanstalt men kan också genomföras enligt en studieplan som den sökande själv upprättar och redovisar i sin ansökan. Den planerade vidareutbildningen kan genomföras både i Sverige och utomlands.
De senaste tre åren har beviljade stipendiebelopp legat mellan ca 1 000 och 51 000 kronor med en tyngdpunkt kring 25 000 kr (medianvärdet).

ANSÖKAN
Journalistfondens stipendier kan endast sökas via ansökningssidan på vår webbplats, klicka här. Utöver vissa personuppgifter består ansökan av fyra delar:

# Sammanfattande motivering – som utgörs av kortfattade svar (max 300 tecken) på följande frågor:
1. Vad räknar du med att lära dig?
2. Vilken nytta skulle du ha av de nya kunskaperna i ditt arbete?
3. Hur skulle du praktiskt se till att de nya kunskaperna kommer journalistiken till del?

# Planerad vidareutbildning – beskriv i detalj vilken slags utbildning du planerar och hur den ska genomföras.

# Utförlig motivering – skriv utförligt om ditt behov av vidareutbildning. Minimum 1 500 tecken. (De som beviljas stipendier har nästan alltid skrivit utförliga, genomarbetade motiveringar.)

# Kostnadskalkyl – ska vara specificerad och i svenska kronor. Observera att du inte får stipendium för förlorad arbetsinkomst (se mer information nedan).

Ofullständiga ansökningar behandlas inte av styrelsen.

Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

VAD KAN STIPENDIET TÄCKA?
Stipendieberättigade kostnader kan vara: kursavgifter, litteratur, resor, hotell, viss fördyring av uppehället vid boende på annan ort och liknande. Men inte inköp av dator, kamera, mobiltelefon eller liknande.
Stipendiet täcker inte förlorad arbetsinkomst eller allmänna levnadsomkostnader och kan inte ersätta lön eller studiemedel. Hyra för ordinarie bostad eller förskoleavgifter kan exempelvis inte anges som stipendieberättigad kostnad.
Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

VEM KAN SÖKA?
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen.

STIPENDIERAPPORT
Den som tilldelas stipendium är skyldig att lämna Journalistfonden rapport när vidareutbildningen har genomförts. I rapporten, som kan vara kortfattad, ska ingå dels svar om utfallet i enlighet med de tre frågor du besvarar i ansökan, dels en kostnadsredovisning som visar utfallet av kostnadskalkylen din ansökan baseras på.
Uteblir stipendierapporten kan Journalistfonden fordra att stipendiaten återbetalar tilldelat stipendiebelopp. Felaktiga uppgifter i ansökan kan också vara grund för krav på återbetalning.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Senast måndag 9 augusti 2021 ska ansökan om stipendium vara avsänd.
Journalistfonden offentliggör stipendiaternas namn efter styrelsemötet den 9 september 2021 via mail.
Till dem som beviljats stipendium postas dessutom stipendiebeslutet i vanligt brev.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Nina Hjelmgren, Journalistfondens verksamhetsledare.
0706 026410

Ansök till Personlig studieplan 2021 här


Tipsa någon om den här sidan: