Klimatförändringarna
– distanskurs om de stora tvisterna


Klimatförändringarna är en realitet. Men hur klimatmålen ska nås finns det olika meningar om.
15 journalister får möjlighet att sätta sig in i frågorna på Journalistfondens nya klimatkurs på distans.
Deltagarna möter under två dagar forskare, specialister vid myndigheter och organisationer och andra kvalificerade analytiker.

Hur stora klimatförändringar blir och hur utvecklingen kan påverkas är ödesfrågor. När det kommer till motmedel, metoder och andra möjligheter – och deras konsekvenser – går på en rad nyckelområden åsikterna och analyserna starkt isär.
Den nya kursen belyser tvisterna genom möten med forskare, specialister i myndigheter och organisationer och andra kvalificerade analytiker.
• Skogens och skogsbrukets möjligheter och risker. Åsikter men också analyser av skogsbruk kontra bevarande går vitt isär: vad är effektivast ur klimatperspektiv?

• Batteritillverkning och batteriernas livscykel. Elektrifiering av väg och vattentransporter ses som en avgörande förändring – men hur ser helhetsbilden ut när det kommer till ellagring, försörjningsnät och elproduktion?

• Teknik för kolbindning – stora förhoppningar knyts till metoder för att fånga in och binda kol. Kritiker menar att önsketänkandet tränger undan nödvändiga om än drastiska förändringar i näringsliv och privatliv.

• Fossilindustrin – positiv möjlighet eller bara belastning?

• Stål- och betongindustri – industriprocesserna med störst klimatpåverkan söker och provar ny klimatneutral teknik. Är det en framkomlig väg eller ska materialen ersättas?

• Vem ska betala? Enorma investeringar behövs för att möta klimatförändringarna, såväl passivt – försvar – som aktivt i offensiver. Är det ett statligt ansvar, eller bortom det EU eller FN som ska stå för medlen? Vad kan förväntas av koncerner, företag – och av var och en?

• Vad ska bevaras av sådant som ett varmare klimat försvårar eller omöjliggör? Rennäringen, fisket, lantbruket i stort – men också turism mm – vad får det kosta. Och hur ska eventuella stödmedel fördelas.

Kursen byggs kontinuerligt under våren 2021. Önskemål och behov hos de stipendiater som Journalistfonden utser kommer att vägas in.

KURSEN VÄNDER SIG TILL...
Utbildningen vänder sig till såväl redaktionella arbetsledare som ledarskribenter, reportrar, fotografer och researchers. Kursen ska ge ämneskunskaper och grepp om forskningsfronterna, inspiration till arbetsmetoder och bevakningsuppslag, tips till hur komplicerade frågor och fakta presenteras för en bred publik – samt en möjlighet att knyta kontakter med forskare och experter. Som ett moment i kursen får deltagarna med stöd av handledning formulera checklistor.

KURSMATERIAL
Viss kurslitteratur skickas ut till deltagarna inför utbildningen. Övrig litteratur och checklistor blir digitalt tillgängliga under kursen.

KURSDAGAR MM
Kursdagar: Onsdag 19 maj – torsdag 20 maj 2021 med föreläsningar både förmiddag och eftermiddag.
Preliminärt digitalt verktyg är Zoom.

Kursledare: Anders Ahlberg, tidigare chefredaktör för en rad tidningar i dagspress och fackpress, samt erfaren utbildare, bland annat för Journalistfonden.

Stipendiekursen arrangeras av TT Kompetens på uppdrag av Journalistfonden.

Detta ingår i stipendiet
Journalistfondens stipendium innefattar deltagarens avgift och kursmaterial.


SÅ SKRIVER DU ANSÖKAN
Journalistfondens stipendier kan endast sökas via ansökningssidan på vår webbplats.
Utöver vissa personuppgifter består ansökan av två delar:

# Sammanfattande motivering – som utgörs av kortfattade svar (max 300 tecken) på följande frågor:
1. Vad räknar du med att lära dig?
2. Vilken nytta skulle du ha av de nya kunskaperna i ditt arbete?
3. Hur skulle du praktiskt se till att de nya kunskaperna kommer journalistiken till del?

# Utförlig motivering – skriv utförligt om ditt behov av vidareutbildning. Minimum 1 500 tecken. (De som beviljas stipendier har nästan alltid skrivit utförliga, genomarbetade motiveringar.)
Ofullständiga ansökningar behandlas inte av styrelsen.

Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

VEM KAN SÖKA?
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Sista ansökningsdag är torsdag 18 februari 2021
Journalistfonden offentliggör namnen på stipendiaterna senast fredag 26 mars 2021.
Mejl skickas denna dag till alla sökande och personligt brev till stipendiaterna.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Om ansökan:
Carsten Nilsson, Journalistfondens sekreterare
0739-37 56 09
Nina Hjelmgren, Journalistfondens sekreterare från 1 januari
0706-026410

Om kursen: Thorbjörn Lindskog, TT Kompetens
076-12 96 700Tipsa någon om den här sidan: