Journalistfondens policy för personuppgifter

Foto: Nina Hjelmgren

Personlig integritet
Vi är noga med din personliga integritet. Därför behandlar vi alla personuppgifter enligt nedanstående policy och med stöd i dataskyddsförordningen som träder ikraft den 25 maj 2018.

Begreppet "personuppgift"
Begreppet “personuppgift” avser information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person d v s en människa, exempelvis namn, e-post, adress, arbetsplats och telefon. Journalistfonden samlar inte in personnummer.

Personuppgifter vi hanterar
Vår ambition är att alltid vara tydliga med hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. En grundläggande princip är att vi endast samlar in personuppgifter som är nödvändiga för det ändamål de är avsedda för.
Vi samlar in personuppgifter från dig när du:
• Ansöker om stipendium
• Anmäler dig för att få löpande information från Journalistfonden eller på annat sätt säger ja till att få information om stipendier från Journalistfonden
• Kontaktar oss via mejl, textmeddelanden eller telefon
• Anmäler dig till arrangemang ordnade av Journalistfonden

Överföring av dina personuppgifter till tredje part
Den information som sparas hos Journalistfonden om sökande och stipendiater kan komma att lämnas ut till kursanordnare i Sverige och i Europa. Dessa är då bundna av att följa samma lagar och regler som Journalistfonden.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Personuppgifter i våra system sparas högst ett år efter att behovet av dem har upphört. För närvarande används de sökandes personuppgifter i fondens administration i fyra år.
För stipendiater gäller också att uppgift om namn, redaktion och beviljat stipendium ligger kvar på webbplatsen för att tillgodose informationsintresset. Och för dem som får utbetalda stipendier gäller även bokföringslagens krav på att uppgifterna ska finnas kvar i bokföringen i minst sju år. I övrigt sparas endast avpersonifierade uppgifter längre.
Har du sagt ja till att dina kontaktuppgifter kan ligga i våra register för information om fondens stipendier ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna tas bort.

Allmänt om säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Journalistfonden har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder nödvändiga för att skydda dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Om vi har sparat personuppgifter om dig har du alltid rätt att få information om vilka uppgifter som finns.
Du har naturligtvis också rätt att få dina registrerade personuppgifter ändrade, rättade eller raderade.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som sparas kan du begära information om detta genom att kontakta fondens verksamhetsledare som också är personuppgiftsbiträde.
Det är också hit du vänder dig med begäran om rättelse eller radering.

Personuppgiftsbiträde:
Nina Hjelmgren
Journalistfondens verksamhetsledare.
Slåttervägen 21
395 97 Läckeby
nina.hjelmgren@journalistfonden.se
0706 026410

Personuppgiftsansvarig:
Per Sundberg
Ordförande i Journalistfonden


Tipsa någon om den här sidan: